Tumblelog by Soup.io
 • blackhole
 • MrsEuterpe
 • havingdreams
 • hatifnati
 • bigevilgrin00
 • HerBlackWings
 • aishiteru13
 • toganja
 • som3thingwild
 • unique-entity
 • mourningstar
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2240 5d1f
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
2143 6931 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialifeless lifeless
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialifeless lifeless
A morał z tej bajki jest krótki i niektórym znany. Pragniemy tego, czego akurat nie mamy.
6599 f27f 500
Reposted frombrumous brumous viaseleneskin seleneskin
7598 99cf 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMagnolia11 Magnolia11
1953 7238 500
3563 5e02 500
4841 685b
Reposted frommalice malice viapersona-non-grata persona-non-grata
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
5334 be6c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
1958 fde5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0467 fb71
2239 228e
Reposted fromkarahippie karahippie
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
3158 671b
Reposted fromnyaako nyaako viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl